KEAs formål er at udvikle og udbyde praksisrettede videregående uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau. Det sker i nært samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner i ind- og udland. KEA fungerer desuden som videnscenter for offentlige og private virksomheder.

HVEM

KEA udbyder videregående uddannelser målrettet erhvervslivet i Danmark og i udlandet.

KEA bygger bro mellem håndværk og ny viden, og de studerende lærer at omsætte viden til produkter i bred forstand.

KEA uddanner inden for teknologi, design og business. Uddannelserne har et højt fagligt niveau og tætte bånd til branchernes virkelighed.

KEAs dimittender skaber værdi ved at kunne begå sig i livet og ved at skabe innovationskraft og produktudvikling.

HVORFOR

På KEA gør vi os umage, og vi stiller krav. Vi er ambitiøse, og det betyder, at vi udfordrer os selv og andre. Vi bryder gerne med vanetænkningen og søger altid nye muligheder og måder at gøre tingene på. Vi er nysgerrige og eksperimenterende, men husker også at prioritere og fokusere.

Vi er stolte af vores faglighed, pædagogik og didaktik, og vi tager ansvar for, at der er høj kvalitet i KEAs uddannelser samt et fokus på bæredygtighed.

Vi værdsætter mangfoldighed og diversitet blandt studerende og medarbejdere, og vi skaber hele mennesker.

Vi har fokus på samarbejde, dialog og handling – KEAs ledelse skaber mening og sætter retning for hele organisationen.

HVORHEN

KEA vil gøre Danmark i stand til at skabe nye produkter (materielle såvel som immaterielle) til det danske og internationale marked.

KEA vil udbyde de bedste uddannelser inden for teknologi, design og business. KEA vil være førstevalget for relevante studerende, virksomheder og medarbejdere.