Bestyrelsen er KEAs øverste myndighed og har til opgave at varetage KEAs interesser som uddannelsesinstitution, herunder at fastlægge retningslinjer for KEAs organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Rektor Steen Enemark Kildesgaard varetager KEAs øverste daglige ledelse inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat.

Der er lavet en ny organisering for KEA fremadrettet, der blandt andet betyder opbygningen af en ny direktion med tre nye direktører.