KEA nedlægger alle engelsksprogede uddannelser og udbyder bygningskonstruktør i Hillerød fra sommeren 2022. Desuden vil KEA afdække mulighederne for yderligere udflytning til Hillerød og Vestegnen fra 2025 og frem mod 2030.

Som led i den politiske aftale om udflytning af uddannelsespladser fra de store byer skal KEA reducere optaget i Storkøbenhavn med 5 - 10 pct. frem mod 2030.

Samtidig er der indgået politisk aftale om at udfase alle engelsksprogede uddannelser på erhvervsakademierne, hvilket medfører, at KEA må lukke for optaget på alle engelsksprogede uddannelser fra sommeren 2022.

"Sammenlagt betyder de to politiske aftaler, at KEA går fra et optag på ca. 2750 studerende i 2021 til ca. 2200 i 2030, hvilket svarer til en nedgang på 20%. Det er en stor reduktion, og vi forsøger at imødekomme de politiske aftaler dels ved udflytning dels ved at arbejde med nye modeller for internationalisering af KEAs dansksprogede uddannelser", siger rektor Steen Enemark Kildesgaard.

Det er dog ikke uden bekymring, at KEA trækker i arbejdstøjet, og rektor Steen Enemark Kildesgaard fortsætter:

"Der er stor usikkerhed forbundet med udflytning af uddannelsespladser, da vi langt fra er sikre på, at tilstrækkeligt mange unge vil søge uddannelser uden for København. Og det ville jo være utrolig ærgerligt, hvis hele udflytningsøvelsen kommer til at betyde, at færre får en videregående uddannelse, og at der bliver endnu større mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for bl.a. STEM-området, som KEA uddanner til".

Det er et stort opmærksomhedspunkt at dække behovet for kompetencer til brancher og erhverv i København fremadrettet, og rektor Steen Enemark Kildesgaard uddyber,

"KEA vil gerne bidrage til et Danmark i balance, men det piner os, at det skal ske på bekostning af virksomhederne i Storkøbenhavn, som vi har en særlig forpligtelse over for. Det er svært at sidde på hænderne og ikke kunne leve op til vores formålsbestemmelse om at dække behovet for udbud af videregående tekniske og merkantile uddannelser i hovedstadsregionen. Det er jo det, vi er sat i verden for, og vi vil rigtig gerne hjælpe de lokale virksomheder – ikke mindst på det byggefaglige og digitale område, hvor brancherne buldrer derudad lige nu."

Stop for optaget på KEAs engelsksprogede uddannelser fra 2022

Lukningen af optaget på KEAs engelsksprogede uddannelser svarer til en årlig reduktion på ca. 700 pladser fra 2022. Det rammer ikke kun de internationale studerende, men også danske studerende, som typisk har udgjort godt 40% af det samlede optag på KEAs engelsksprogede uddannelser. Til de danske studerende, som tidligere ville have søgt ind på de engelsksprogede uddannelser, opretter KEA nu knapt 300 pladser på de dansksprogede uddannelser.

"Udfasningen af de engelsksprogede uddannelser er en udfordring, idet mange af KEAs dimittender finder beskæftigelse i brancher, der agerer på et globalt marked, og det er fortsat vigtigt, at KEAs uddannelser bidrager til globale kompetencer og udsyn hos de studerende", siger rektor Steen Enemark Kildesgaard.

Heldigvis er der som noget nyt på erhvervsakademierne åbnet op for, at 49 pct. af en dansksproget uddannelse kan tilrettelægges med undervisning på fremmedsprog. På denne baggrund vil KEA nu indføre nye modeller for internationalisering af de dansksprogede uddannelser for at sikre internationale kompetencer og muligheden for udveksling fremadrettet. De nye internationale modeller tilpasses de enkelte uddannelser og det arbejdsmarked, som de er målrettet.

KEA udbyder bygningskonstruktør i Hillerød fra sommeren 2022

Fra sommeren 2022 vil KEA udbyde bygningskonstruktør i Hillerød som led i det politiske ønske om udflytning af uddannelsespladser. Det sker på en nyetableret lokation, hvor KEA har fået godkendt et årligt optag på 80 studeredende, og de første dimittender vil være klar i begyndelsen af 2026.

Rektor Steen Enemark Kildesgaard glæder sig til at byde nye studerende velkommende i Hillerød og forklarer, hvorfor det blev netop bygningskonstruktør, som KEA flytter ud til sommer:

"Når vi starter med udflytning af pladser på bygningskonstruktøruddannelsen, så skyldes det, at de byggefaglige uddannelser er vokset på KEA i de seneste år. Det gælder ikke mindst bygningskonstruktør, og dimittenderne kommer generelt hurtigt i arbejde efter endt uddannelse. KEA ser herved en mulighed for at bidrage til at forsyne de nordsjællandske virksomheder med arbejdskraft, der er uddannet lokalt og har deres netværk lokalt. Vi håber desuden på, at nærhed til adgangsgivende lokale ungdomsuddannelser kan være med til at tiltrække en målgruppe, som er ikke nødvendigvis ville have planer om at tage en videregående uddannelse i København".

Muligheder for yderligere udflytning af uddannelsespladser fra 2025 og frem mod 2030

På baggrund af erfaringerne med udflytning af pladser på bygningskonstruktør vil KEA i de kommende år vurdere, om der er grundlag for at udvide det byggefaglige miljø i Hillerød og ligeledes tilføje digitale uddannelser til paletten i Hillerød.

Endvidere vil KEA afsøge mulighederne for udflytning af tekniske uddannelser til Vestegnen på baggrund af en nærmere analyse. Men det kræver som sagt, at KEA kan tiltrække og fastholde studerende på lokationerne uden for København, og det samme gælder ift. kvalificerede undervisere. Så det må vise sig, om udflytningen af uddannelsespladser kan realiseres i en større skala - og hvis det ikke holder stik, bliver konsekvensen desværre et faldende udbud af kompetencer til brancher, der mangler arbejdskraft.