Strategien er blevet til i tæt samarbejde med medarbejdere, studerende og erhvervsliv og har bæredygtighed, forretning og teknologi som bærende søjler. Fælles for det hele er handlekraft.

Allerede et år inden den tidligere strategi udløb, begyndte KEAs direktion og bestyrelse at drøfte en ny. Den gamle strategi rummede mange gode ting, men den var også meget omfattende, så ønsket var en mere simpel og tydelig en af slagsen:

Rektor kea 2”Vi ville gerne have en strategi, som medarbejderne rent faktisk kunne huske og kunne tage ejerskab over. En strategi som skulle handle mere om, hvordan vi kan flytte brancherne og lidt mindre om interne processer, for det har vi mange andre redskaber til,” siger rektor Steen Enemark Kildesgaard.

Det seneste år er blandt andet blevet brugt til at kigge på, hvor KEA står som organisation, hvem vi ser som vores samarbejdspartnere og hvor vi befinder os i uddannelseslandskabet. Så fundamentet og det fælles fodslag var på plads:

”Nogle gange kommer man til at gøre strategier komplicerede og med mange mellemregninger. Vi prøvede at gøre det simpelt, og fordi vi allerede var enige om fundamentet, kunne den endelige strategi være mere klar og tydelig,” siger rektor Steen Enemark Kildesgaard.

Drevet af handlekraft

Udover de tre pejlemærker bæredygtighed der flytter, teknologi der løfter og forretning der rykker går det at KEA er drevet af handlekraft som en rød tråd gennem strategien, og det er noget af det, rektor Steen Enemark Kildesgaard er gladest for:

”Handlekraft skal forstås på flere niveauer – både i forhold til, at vi uddanner til brancher, hvor der sker noget: man bygger, producerer eller udvikler, men også at vores uddannelser er et sted, hvor vi kombinerer den praktiske og teoretiske tilgang i det man kunne kalde begavet handlekraft. Og så skal det forstås hos den enkelte medarbejder, og den måde vi organiserer processer og opgaver - der skal være råderum til at være handlekraftig, og at man kan udøve handlekraft. Handlekraft skal gennemsyre alle led af vores organisation.”

Skærmbillede 2020 12 02 kl. 14.04.17Ingen på KEA kunne forestille sig en strategi, hvor bæredygtighed ikke stod som det helt centrale, og teknologi lå også temmelig meget til højrebenet, mens det tredje bærende element er forretning:

”Jeg er rigtig glad for, at vi fik koblet forretning på, fordi det giver noget til de to andre. Det enkelte pejlemærke er ikke så interessant i sig selv - det er kombinationen, der gør en forskel. Bæredygtighed giver kun mening, hvis det også er en god forretning, for det er den eneste måde, det kommer til at have betydning for bæredygtigheden på, mens teknologi er en måde hvorpå SMV’erne kan tage det næste spring, og bruge de nye teknologiske muligheder til, for nogens vedkommende, at komme foran og for andre for at kunne følge med i konkurrencen,” siger rektor Steen Enemark Kildesgaard.

Udarbejdelsen af strategien er sket med stor inddragelse af medarbejdere, chefer, orginsationer og andre interessenter samt repræsentanter fra de brancher, de studerende kommer ud i .

”Direktionen har drevet processen og været grundige med at inddrage, fordi vi tror på, at vi så i højere grad rammer rigtigt, og ejerskabet bliver større med en implementering, der ligger i naturlig forlængelse. Vi har derfor brugt relativt lang tid, men det er tid, der har været godt investeret, og det har været med til at gøre indholdet skarpt."

Den studerende er stadig i centrum

Den tidligere strategi havde overskriften ’Den studerende i centrum’. Nu er overskriften ’Drevet af handlekraft’, men det betyder ikke, at de studerende er røget ud af ligningen. Tværtimod.

”Den studerende er altid i centrum. Det er dem, vi er her for, og det ligger som en grundpræmis for alt andet. Hvis man læser ned i underpunkterne for vores pejlemærker bæredygtighed, teknologi og forretning vil det også fremgå – det handler om at give dem de bedste muligheder for et godt arbejdsliv og et godt liv i det hele taget,” siger rektor Steen Enemark Kildesgaard.

Hvordan kommer de studerende til at mærke, at vi har fået ny strategi?

”I første omgang kommer vi til at øge investeringerne i teknologi – så vi kan gå ned ad en vej, hvor labs og det praksisorienterede kommer til at fylde endnu mere. De studerende kommer til at mærke, at vi øger fokus på de tre pejlemærker, og de virksomheder vi for eksempel inviterer ind, de skal kunne noget på de her parametre. Pejlemærkerne skal være en præmis i de cases, vi bruger, og den forskning vi laver. Meget af det gør vi allerede i høj grad flere steder i organisationen, så det handler også om, at vi skal lære af hinanden på tværs.”  

Hvordan kommer omverdenen til at mærke det?

”Vi lavede en trykprøvning af strategien på nogle af hovedinteressenterne omkring os, og udover at de fandt den fornuftig, så synes de også, at vi stod mere tydeligt i uddannelseslandskabet i forhold til, hvad vi kan og vil. Hvilket giver endnu mere appetit på at sige, at KEA er et super spændene sted, hvor man gerne vil samarbejde, udvikle og være med i projekter. Vi er simpelthen tydeligere deklareret nu, og håber at strategien også virker som en invitation til mere samarbejde på alle planer.”

Se videoen om KEAs strategi her

Læs strategien her